Algemene Voorwaarden Bomen Kappen en Snoeien

In onderstaande tekst gebruikt Bomenkappenensnoeien.nl voor bedrijfsnaam bomenkappenensnoeien.nl de afkorting bks.

Als u een overeenkomst heeft gesloten met bks, en bks een van zijn diensten bij opdrachtgever gaat uitvoeren, is opdrachtgever automatisch akkoord gegaan met onderstaande voorwaarden.
Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze door bks niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die bks bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, dit met inbegrip van blijvende veranderingen ten gevolge van weersomstandigheden, heeft bks het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

Daarnaast heeft bks het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of dat de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst kan elk der partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbindingen geleden of te lijden schade.
Als bks haar verplichtingen als gevolg van onuitvoerbaarheid gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij recht op een betaling naar evenredigheid van de overeengekomen prijzen en gemaakte kosten.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, foto s, tekeningen en/of andere informatie, van de juistheid waarvan bks mag uitgaan.

Schade ontstaan door weersomstandigheden voor, tijdens of na het uitvoeren van onze overeengekomen opdracht worden niet vergoed door bks.

Schade ontstaan door aantoonbaar onzorgvuldig en aantoonbaar gevaarlijk handelen worden vergoed 1 maligtot een maximum bedrag van € 300,00 door bks.
Opdrachtgever dient binnen 5 werkdagen aan te tonen dat bks aantoonbaar onzorgvuldig en aantoonbaar gevaarlijk heeft gehandeld, en hierdoor schade is ontstaan. Buiten deze gestelde termijn van 5 werkdagen vervalt alle aansprakelijkheid en dus ook de vergoeding met een maximum van € 300,00.

Opdrachtgever komt in aanmerking voor schade vergoeding zoals hierboven omschreven, als er een realistische schade berekening word ingediend bij bks
Verdere schades ontstaan door welke andere reden, aantoonbaar of niet aantoonbaar, worden niet vergoed door bks.

Het niet beantwoorden door bks van offerte aanvragen en of bestellingen en of e-mail door welke reden dan ook, geeft op geen enkele manier of wijze bevoegdheid om bks te claimen.
Bks is te allen tijde vrijblijvend in het beantwoorden van offerte aanvragen, bestellingen, e-mail of enig andere manier van communicatie.

Niets uit deze website, hetzij fotomateriaal, hetzij tekst of enig ander materiaal mag worden gekopieerd en gebruikt worden voor eigen gebruik hetzij privé, hetzij zakelijk of enig ander, dan enkel en alleen met toestemming en goedkeuring van bks.

Bks geeft op geen enkele van zijn uitgevoerde diensten, overeengekomen met opdrachtgever garantie, de werkzaamheden worden veelal uitgevoerd in levende bomen, en iets wat leeft kan te allen tijde dood gaan, ook zonder toedoen van bks.

Bks werkt samen met partner sites welke in beheer zijn van andere bedrijven. Op geen enkele wijze is bks verantwoordelijk voor geleden schades, niet nagekomen afspraken of welk enig ander ding dan ook uit overeenkomsten gesloten via site van bks met partner sites.
Partner sites werken samen met bks, bks werkt samen met partner sites, ieder heeft haar eigen voorwaarden.

PKS is gerechtigd een gehele vooruit betaling of andersoortige zekerheidstelling van opdrachtgever te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs alvorens de overeenkomst te beginnen of voort te zetten. Opdrachten worden niet uitgevoerd of ingepland wanneer betaling nog niet is voldaan, Tenzij aantoonbaar anders is afgesproken met opdrachtgever.